Stadgar

Stadgar för Svenska Sportjournalistförbundet.
Stiftat 1949. (Senast ändrade på årsmötet 2012)

§1 ÄNDAMÅL

Svenska Sportjournalistförbundet är den samlade intresseorganisationen för landets sportjournalister.

SSF tillhör Internationella Sportjournalistförbundet (AIPS) och Europeiska Sportjournalistförbundet (AIPS Europe) (fd UEPS).

SSF har till uppgift

ATT verka för sammanhållning och gott kamratskap mellan medlemmarna, trots kommersiell konkurrens.

ATT slå vakt om yrkets etiska och moraliska värden. Detta görs i första hand genom att följa Pressens samarbetsnämnds Spelregler för Press, Radio och TV.

ATT tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till idrottsrörelsen, dess organisationer och tävlingsarrangörer.

ATT tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till statliga och kommunala myndigheter, ägare av idrottsanläggningar mm.

ATT genom AIPS-kortet söka bereda medlemmarna största möjliga lättnader i arbetet, bevaka kortets rättigheter och försöka öka dessa rättigheter.

ATT verka för kompetensutveckling bland medlemmarna. Detta sker bl a genom att medverka och stödja vidareutbildningar samt stipendier, som ska ge förkovran och utveckling i yrket.

§ 2 ORGANISATION

SSF utövar sin verksamhet genom följande organ:

a) Årsmötet

b) Styrelsen (FS)

c) Arbetsutskottet (AU)

d) Revisorerna

e) Valberedningen

f) Klubbarna

§ 3 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj-30 april

§ 4 MEDLEMSKAP

SSF är en rikstäckande organisation för sportjournalister. Medlemmar i SSF är de lokala klubbarna runt om i landet. Sportjournalister, verksamma där lokal klubb saknas, blir anslutna till en riksklubb. Riksklubben har normalt ingen verksamhet och administreras av SSF:s styrelse.

Klubbarnas medlemmar kan vara av fyra olika slag

a) FÖRBUNDSMEDLEMMAR (kallas också aktiva medlemmar eller A-medlemmar): Aktiva journalister med sportjournalistik som huvuduppgift. Dessa tillhör en av förbundets klubbar.

b) PASSIVA MEDLEMMAR (kallas också B-medlemmar). Till passiv medlem kan klubbarna anta tidigare förbundsmedlemmar, som tillhört förbundet i minst fem år. Passiv medlem, som erlagt årsavgift, har rätt att delta i förbundets sammankomster, men har ingen rösträtt, får inga presskort och kan inte komma ifråga för stipendier. Dessa kan inte heller väljas i styrelser i klubbar eller förbund.

c) STÄNDIGA MEDLEMMAR. Efter 30 års medlemskap blir medlemmen ständig, och slipper avgift. Medlemmen blir ständig oavsett om han fortfarande är aktiv eller pensionär. Ständiga medlemmar har samma rättigheter som förbundsmedlemmar. Vid konkurrens om pressplatser måste dock SSF prioritera aktiva medlemmar framför pensionärer.

d) HEDERSLEDAMÖTER. Till hedersledamot kan, på styrelsens förslag, utses person, vilken på ett utomordentligt sätt gagnat Svenska Sportjournalistförbundet och dess syften. För bifall fordras ¾-delars majoritet bland röstberättigade årsmötesdeltagare.

KOMMENTARER

Utredningen har tagit ställning till frågorna om medlemskap efter diskussioner med bl a Svenska Journalistförbundet samt Sportjournalistförbunden i Norge, Danmark, Belgien, Holland och Grekland.

FÖRBUNDSMEDLEMMAR: Det är klubbarna som väljer in medlemmar. Men klubbarna måste följa SSF:s regler. Det blir tydligare i de nya stadgarna. ”Med sportjournalistik som huvuduppgift” ska tolkas att personen har minst halva sin försörjning och/eller arbetstid inom sportjournalistiken. Här finns en viss tolkningsmarginal.

Frågan är sedan vem som är journalist. I utredningen har vi tagit fasta på syftet med arbetet. På tidningar och inom radio och TV är normalt syftet att förmedla oberoende journalistik. I en fan-klubb är syftet att popularisera klubben. I arbetet på en informationsavdelning i ett förbund eller i en klubb är syftet också ett annat.

DÄRMED BÖR VI SÄGA NEJ TILL MEDLEMSKAP FÖR DE SOM ARBETAR I FAN-KLUBBAR OCH PÅ INFORMATIONSAVDELNINGAR.

Ett gränsfall är de som arbetar på en förbundstidning/klubbtidning. Dessa får normalt medlemskap i Svenska Journalistförbundet, eftersom de anses ha en relativt fri journalistisk roll. Därmed bör vi också kunna ta in dessa.

PASSIVA MEDLEMMAR eller B-medlemmar. I Stockholm har vi haft en diskussion kring de passiva medlemmarnas rättigheter. Utredningen tror att det är bra om de är tydliga också i våra stadgar. I Stockholm har vi skickat ut medlemskort till passiva medlemmar i många år. Men när vi gått tillbaka till stadgarna, så framgår det klart att det inte var tänkt så.

Passiva medlemskapet kom till en gång för att de sportjournalister, som t ex gått över till allmänna redaktionen eller en informationsavdelning, skulle kunna fortsätta att vara med på träffar och fester. Men de ska inte ha medlemskort och inte kunna få stipendier. I klubbarna kan de inte rösta. Ingen ska kunna börja som B-medlem.

STÄNDIGA MEDLEMMAR: Vi har fått en diskussion med Fotbollförbundet och SEF om pensionärer ska få ta plats på pressläktarna. Vår inställning är att våra ständiga medlemmar ska behandlas som övriga medlemmar, men att om det är begränsade platser på en pressläktare så måste arrangören prioritera aktiva medlemmar. Vi har också sagt ja till att arrangörern ordnar andra platser än på pressläktaren för medlemmar som inte ska arbeta.

§ 5 ÅRSMÖTET

Ordinarie årsmöte äger rum på av FS fastställd plats och tidpunkt senast 30 juni.

Kallelse skall vara utskickad till klubbarna, de individuella medlemmarna och hedersmedlemmarna senast 30 dagar före årsmötet. Kallelsen kan skickas endast via E-post. Kallelsen ska också senast 30 dagar före årsmötet finnas på SSF:s hemsida (www.sportjournalisterna.se).

FS verksamhetsberättelse skall finnas tillgänglig på hemsidan senast 14 dagar före mötet.

Förslag, att upptas till behandling av mötet skall vara väckt av FS eller inlämnat till densamma av klubb, förbundsmedlem eller individuell medlem senast 45 dagar före mötet.

Förslag avsedda att tas upp till behandling av mötet skall, med FS yttrande, sändas på remiss till klubbarna och de individuella medlemmarna, senast 30 dagar före mötet.

Fråga väckt efter förslagstidens utgång kan tas upp till beslut om mötet är helt enigt. För beslut i sådan fråga – som ej får gälla dessa stadgar – krävs 2/3-dels majoritet.

Rösträtt

Varje klubb äger fem grundröster. Därtill kommer för varje påbörjat tiotal förbundsmedlemmar en röst per klubb, som fullgjort sina skyldigheter mot förbundet.

Klubbarnas rösträtt utövas av ett eller två ombud, som skall vara förbundsmedlemmar, med behörig fullmakt. Klubbarna skall lämna skriftlig fullmakt under punkt 3 på dagordningen.

Detta gäller även den nybildade riksklubben.

Beslut

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röster som är närvarande.

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering, öppen eller sluten. Vid votering bestäms utgången, om dessa stadgar inte annat föreskriver, genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som inte gäller val, rösterna är jämnt fördelade, gäller den mening mötesordföranden företräder.

Lotten avgör i händelse av lika röstetal vid val och vid sluten omröstning.

Dagordning

Följande ärenden skall förekomma:

1) Mötets öppnande.

2) Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.

3) Godkännande av dagordning

4) Upprop av ombud och fastställande av röstlängd.

5) Val av a) ordförande och b) sekreterare för mötet.

6) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet.

7) Styrelsens verksamhetsberättelse.

8) Styrelsens förvaltningsberättelse.

9) Revisorernas berättelse

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar.

11) Fastställande av klubbarnas årsavgift till SSF.

12) Fastställande av ersättningar till styrelsen.

13) Val av SSF-ordförande, tillika AU-ordförande, för ett år.

14) Val av fyra styrelseledamöter för två år.

15) Val av två revisorer och en suppleant för ett år.

16) Val av ordförande, tillika sammankallande, och två ledamöter i valberedning för ett år (en av de tre utses av styrelsen).

17) Behandling av förslag.

18) Mötets avslutande.

Extra årsmöte

Extra årsmöte kan inkallas av FS eller om klubbar, som sammanlagt representerar minst hälften av av SSF:s medlemmar, så kräver.

Extra årsmöte är beslutsmässigt endast i den eller de frågor kallelsen gäller.

Kallelse till extra årsmöte åtföljt av föreslagen dagordning och förslag till beslut skall sändas till SSF:s revisorer, klubbar, de individuella medlemmarna, hedersmedlemmar och seniormedlemmar utan klubbtillhörighet tidigast 30 dagar efter och senast 60 dagar efter ordinarie årsmöte.

Beslut vid extra årsmöte kan ske antingen vid telefonsammanträde eller genom skriftlig omröstning.

§ 6 STYRELSEN (FS)

FS består av ordförande plus åtta ledamöter.

Val förrättas av årsmöte. Valbara är förbundsmedlemmar.

Ordföranden väljs på ett år. Fyra ledamöter väljs på två år växelvis.

Fyllnadsval sker när så behövs.

FS konstituerar sig på sitt första sammanträde efter årsmötet, och utser vice ordförande, sekreterare, ackrediteringssekreterare och kassör.

SSF:s firma tecknas av kassören och ordföranden tillsammans eller var för sig.

Arbetsutskottet (AU) består av ordföranden, sekreteraren och kassören.

FS kan i enskilt ärende delegera beslutsrätten till AU.

FS – och AU – kan med sig adjungera person, som vid sammanträden har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

SSF:s revisorer har närvaro-, yttrande och förslagsrätt, men inte rösträtt vid FS:s och AU:s sammanträden.

FS sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra ledamöter så begär, och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordföranden leder FS förhandlingar. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i hans ställe. Vid förfall för båda utser sammanträdet ordförande.

FS- och AU-sammanträdena skall protokollföras.

FS övervakar att SSF:s stadgar efterlevs.

FS skall godkänna ändringar i klubbstadgar.

§ 7 STIPENDIER

FS utlyser och fördelar, i mån av tillgång, årligen stipendier avsedda för seriöst inriktade studier.

Förbundsmedlemmar och hedersmedlemmar är berättigade att söka av FS utlysta stipendier.

Stipendiet skall utnyttjas inom ett år efter att det – helt eller delvis – betalats ut. (Dispens kan beviljas av FS om särskilda skäl föreligger).

Stipendiat som önskar vänta med utnyttjandet av tilldelat stipendieanslag skall underrätta FS. Underlåtenhet medför att stipendiat anses ha förverkat rätten till stipendiet, som i sådant fall automatiskt går över till nästa stipendiepott.

Stipendium skall utnyttjas till det ändamål för vilket det beviljats. Eventuell omdisponering skall godkännas av FS.

Stipendiat är skyldig att snarast, dock senast tre månader efter att stipendiet utnyttjats, till FS avge skriftlig rapport om dess utnyttjande.

Stipendiat får inte i något sammanhang publicera stipendierapport eller delar därav innan rapport inkommit till och godkänts av FS.

Stipendiat skall följa de av FS fastställda fastställda regler som bilägges beslut om stipendium, liksom de allmänna regler som återfinns i denna paragraf.

§ 8 STADGEÄNDRING/UPPLÖSNING

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om SSF:s upplösning får upptas till avgörande endast vid ordinarie årsmöte.

För att kunna tas upp till behandling skall dylikt förslag väckas senast 30 dagar före årsmötet och vara klubbarna, de individuella medlemmarna, hedersmedlemmarna och seniormedlemmarna utan klubbtillhörighet skriftligen bekantgjort senast 14 dagar före årsmötet vid vilket förslaget skall behandlas.

Stadgeändring kan beslutas med 2/3-delars majoritet bland närvarande röstberättigade ombud vid två på varandra följande ordinarie årsmöten (eller årsmöte + extra årsmöte).

För bifall till förslag om förbundets upplösning fordras ¾-delars majoritet bland närvarande röstberättigade ombud.

I händelse av SSF:s upplösning skall dess eventuella tillgångar delas mellan klubbarna i proportion till antalet förbundsmedlemmar enligt senast godkända matrikel.

Beslut om upplösning av SSF skall innehålla föreskrift om användning av dess eventuella tillgångar för bestämt ändamål och skall omedelbart delgivas klubbarna meddelst bestyrkta avskrifter av FS och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte resultat- och balansräkningar.