SSF:s verksamhetsberättelse 2022/2023

SSF:s verksamhetsberättelse 2022/2023


SSF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022/2023

Efter pandemin har världskriserna fortsatt påverka sportjournalistiken det senaste året. Rysslands krig i Ukraina startade en infekterad debatt i våra internationella organ med krav på att utesluta de ryska och belarusiska förbunden.
Så blev det inte. Däremot avgick en belarusisk delegat ur styrelsen i AIPS Europa efter hårda påtryckningar.
Bristen på mänskliga rättigheter i Qatar väckte också debatt sedan AIPS valt att förlägga en gala i Doha. Tillsammans med ett antal nordeuropeiska förbund gjorde vi en skriftlig markering mot det. I Danmark stormade det rejält och det fanns förslag på att lämna AIPS, men efter en omröstning blev man kvar.
Trots kritiken valdes italienaren Gianni Merlo om som ordförande vid AIPS-kongressen i Rom. Han hade inga motkandidater.
I november arrangerade vi en egen paneldebatt om fotbolls-VM med bland andra Amnesty, Svenska fotbollsförbundets avgående generalsekreterare Håkan Sjöstrand och Olof Lundh från TV4.
Det blev lyckat och uppskattat även om vi så klart önskar att fler medlemmar ska upptäcka våra evenemang.
Mer på det internationella temat: I maj förra året var vi med på en tvådagarsträff med de nordiska förbunden i Oslo. Samarbetet med våra grannländer är värdefullt.
Verksamhetsåret har också bjudit på lite intern dramatik. I mars meddelade Petra Thorén oväntat att hon slutar som ordförande i SSF.
Orsaken var att hon börjat ett nytt jobb som presschef på Svenska fotbollsförbundet.
Petra kommer att saknas. Hon har gjort ett strålande jobb under fyra år, inte minst med alla utmaningar som pandemin medförde för sportjournalistiken.
Hon har också värnat det internationella arbetet och närvarat på två AIPS-kongresser.

Styrelsen genom Petter Nilsson, vice ordförande

ORGANISATION
Ordförande
Petra Thorén, Aftonbladet (2022)
Ledamöter
Carl Sandin, Bildbyrån (2023)
Petter Nilsson, TT Nyhetsbyrån (2023)
Jennifer Wegerup, frilans (2023)
Daniel Grefve, SVT (2023)
Maud Bernhagen, TV4/Telia (2023)
Daniel Enestubbe, Smålandsposten (2023)
Daniel Sandström, Gefle Dagblad (2023)
Lisa Skeppstedt, Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan (2023)
Suppleanter
Lasse Persson, Sveriges Radio (2022)
Mats Olsson, frilans (2022)
Styrelsens konstitution 2022–2023
Lisa Skeppstedt, kassör.
Petter Nilsson, vice ordförande.
Daniel Grefve, sekreterare
Firmatecknare är ordförande Petra Thorén och kassör Lisa Skeppstedt – var för sig.
Ytterligare fasta grupper
Petter Nilsson – medlemsansvarig.
Maud Bernhagen och Petra Thoren – stipendieansvariga.
Petra Thorén, Carl Sandin, Petter Nilsson, och Lasse
Persson – fotbollsansvariga med säkerhetsansvar.
Daniel Sandström – ishockeyansvarig.
Daniel Enestubbe – informationsansvarig.
Dessa är huvudansvariga för respektive område. Men alla i styrelsen ska kunna engagera sig och arbeta inom alla områden.

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året sammanträtt vid följande fyra tillfällen:
30 augusti: Stockholm, fysiskt.
6 december: Digitalt.
8 mars: Göteborg, fysiskt.
27 april: Digitalt.

ÅRSMÖTE
Årsmöte hölls den 30 maj klockan 18.00 i Bildbyråns lokaler på Völundsgatan i Stockholm. Möjlighet till digital närvaro gavs.

EKONOMI
Kapitalet har fortsatt att växa något och förklaringen är delvis densamma som de två tidigare åren. Sedan pandemin har vi haft få fysiska styrelsemöten, men däremot satsade vi på en debatt under verksamhetsåret. ”90 minuter Qatar”, där inbjudna gäster diskuterade fotbolls-VM i en kritiserad regim, kostade förbundet 58 830 kronor. Det handlade framförallt om lokal, sändning och resor.
Kontot har fyllts på med i första hand medlemsavgifter, men även med föreningens hanteringsavgift för AIPS-korten och insättningar från Kronofogden.
Saldot ligger i slutet av verksamhetsåret på 637 940 kronor. Noterbart är att det i den summan ingår gåvan från Idrottsjournalisterna i Göteborg (76 302 kronor) och att dessa pengar är vikta för stipendier som vi ännu inte delat ut. SSF har en fortsatt god ekonomi.

MEDLEMMAR
Vi kommer sannolikt landa på runt 210 betalande medlemmar. Det är en tydlig nedgång mot 2022. En förklaring kan vara att betalningsviljan brukar gå ned vartannat år – då vi inte utfärdar AIPS-kort – men det är ändå oroande. En annan slutsats är att många frilansfotografer som tvingades ta en paus under pandemin inte har kommit tillbaka till yrket.

AKTIVITETER
Vi har under det gångna året genomfört två större aktiviteter. I oktober genomförde vi ”90 minuter Qatar”, en debatt inför fotbolls-VM, där NRK:s Halvor Ekeland, Svenska fotbollförbundets Håkan Sjöstrand, TV4/Fotbollskanalens Olof Lundh och Amnesty Internationals Maja Åberg deltog. Det blev en bra debatt, som även livesändes på Facebook och gav bra spridning och engagemang på sociala medier.
I mars medverkade vi på Träffpunkt Idrott i Göteborg. Några medlemmar i styrelsen deltog i ett rundabord-samtal tillsammans med bland annat RF- och forskarrepresenanter. Dessutom intervjuades årets sportjournalist, Patrik Brenning, på scenen inför mässbesökare.

INTERNATIONELLT ARBETE
Internationellt har ljuset riktats framför allt på AIPS och fotbolls-VM:s värdnation Qatar. En rejäl storm blåste upp efter att AIPS valde att flytta AIPS Awards från Italien till Doha. Protester följde, framför allt från SSF:s danska motsvarighet som hotade med att lämna AIPS. Det danska sportjournalistförbundet höll omröstning i frågan med utfallet att en majoritet – 55 procent mot 45 – sa ja till fortsatt medlemskap i AIPS.
SSF följde och diskuterade frågan internt och landade i beslutet att, som ett av tio länder, ställa sig bakom en motion till AIPS-kongressen som initierats av det nederländska förbundet. I motionen uppmanades AIPS att i framtiden inte anordna kongresser, prisutdelningar eller liknande i länder där yttrande- och pressfrihet saknas.
Ordförande Petra Thorén var sedan SSF:s representant under AIPS-kongressen som hölls 3-6 oktober i Rom.
SSF ställde sig även bakom Reportrar utan gränsers vädjan om att inte åsidosätta pressfriheten under fotbolls-VM i Qatar. Detta efter att journalister funnit tecken på att Qatar har ett system för att övervaka medias arbete.

ÅRETS SPORTJOURNALIST
SSF utsåg Patrik Brenning, Aftonbladet, till Årets sportjournalist 2022.
Juryns motivering: ”För granskning av missförhållanden i ungdoms- och breddidrotten, som stryker under journalistikens grundpelare att ge de utsatta en röst och utrymme.”

STIPENDIER
Vi hade som målsättning att dela ut stipendier innan jul, men då Qatar-debatten tog mycket tid och kraft från styrelsens sida under hösten mäktade vi inte med det. Därefter avgick Petra Thorén som ordförande under våren, vilket gjort att belastningen på övriga styrelsemedlemmar blivit större. Vi tvingas därför konstatera att vi inte kunnat genomföra stipendieutdelningar detta år så som vi önskat. Därför är målsättningen att under kommande år genomföra dubbla stipendieutdelningar.

STADGEÄNDRINGAR
På föregående årsmöte bad valberedningen styrelsen att titta på några justeringar i stadgarna. Det handlade om att utreda:
Hur många ledamöter (utöver ordförande) ska styrelsen bestå av?
Kan detta vara flexibelt?
Ska styrelsen också bestå av suppleanter och i så fall hur många?
Hur ska fördelning av kön, geografisk tillhörighet och yrkesinriktning inom journalistiken se ut?
Hur många revisorer ska väljas?
Hur ska kravställningen se ut avseende revisorsuppdraget?
Ska revisorssuppleant/er också väljas? (I så fall hur många)

Styrelsen har gjort detta. I händelse av bifall av stadgeändringarna på årsmötet 2023 skall det snarast kallas till extra årsmöte för att stadgeändringarna så snart som möjligt ska kunna träda i kraft. Styrelsen föreslår följande förändringar:
Här kommer de strykningar och tillägg som styrelsen föreslår:

§ 3 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj-30 april 1 januari-31 december.

§ 8 ÅRSMÖTET
Ordinarie årsmöte äger rum på av styrelsen fastställd plats och tidpunkt senast 30 juni 31 mars varje år.
Årsmöte, extra årsmöte och konstituerande möte skall protokollföras.
Dagordning
14) Val av två revisorer och en suppleant för ett år.

§ 9 STYRELSEN
Styrelsen består av ordföranden, minst åtta sex ledamöter plus två en suppleant.
SSF:s firma tecknas av kassören och ordföranden, tillsammans eller var för sig.
Ambitionen är att styrelsen ska bestå av representanter från södra Sverige, Göteborg, Stockholm och Norrland. Ambitionen är också en spridning mellan skrivande press och etermedia, reportrar, fotografer och redaktörer som tillsammans står för en mångfald.
Det underrepresenterade könet i styrelsen skall vara 40 procent.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras redovisas genom minnesanteckningar.

§ 10 REVISION
Årsmötet väljer två revisorer för verksamhetsåret.
 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Ambitionen är att revisorerna skall ha erfarenhet från liknande uppdrag.