Protokoll från årsmötet 2022

Protokoll från årsmötet 2022

Svenska Sportjournalistförbundets årsmöte måndag 30 maj 2022 på Bildbyråns kontor i Stockholm – och livesänt på nätet.

§1 Mötets öppnande

Petra Thoren önskar välkommen till Bildbyråns lokaler Stockholm. Nio personer är fysiskt på plats och sex deltar digitalt. Petra förklarar mötet öppnat.

§2 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning

Petra redogör för att mötet är utlyst via medlemsbrev och hemsidan och har gått ut minst 30 dagar innan.

§3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes enhälligt.

§4 Fastställande av röstlängd

Nio personer på plats och sex deltar digitalt. Totalt 15 personer.

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Tobias Rosvall (ordförande) och Per Sandberg sekreterare.

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera protokollet
Mats Olsson och Daniel Grefve utses.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande Petra Thorén sammanfattade verksamhetsberättelsen som finns att läsa på förbundets hemsida www.sportjournalisterna.se

Sammanfattningsvis har det varit ett år då verksamheterna delvis börjat återgå till det normala efter pandemin som ändå har påverkat SSF i viss utsträckning.

§8 Styrelsens förvaltningsberättelse
Petter Nilsson redogjorde för klubbens ekonomi och lämnade en rapport som finns att läsa i verksamhetsberättelsen på förbundets hemsida. www.sportjournalisterna.se. Ekonomin är god och har stärkts under året.

Petter Nilsson, medlemsansvarig, ordförande Petra Thorén och avgående styrelseledamot Lena Sundqvist.

§9 Revisorernas berättelse
Revisorerna Örjan Westberg och Tord Källström har granskat ekonomin i förbundet. Deras slutsats är att allt har skett i enlighet med god redovisningssed och deras granskning har inte funnit några frågetecken. Allt är upprätt i god ordning utan anmärkningar. Styrelsens föreslås få ansvarsfrihet för kommande år.

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar
Årsmötet ger enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Fastställande av medlemsavgift
Årsavgiften på 500 kronor per medlem ligger kvar.

§12 Val av ordförande på ett år

Petra Thorén väljs enhälligt som ordförande ett år till.

§13 A) Val av halva styrelsen för två år (Val sker växelvis)

Maud Bernhagen, TV4/Telia (Stockholm/Östersund) (Nyval)

Daniel Enestubbe, Smålandsposten (Växjö) (Nyval)

Daniel Sandström, Gefle Dagblad/Arbetarbladet (Gävle) (Nyval)

Lisa Skeppstedt, HD/Sydsvenskan (Båstad) (Nyval)

Kvarstående är:

Daniel Grefve, SVT (Stockholm)

Petter Nilsson, TT (Stockholm)

Carl Sandin, Bildbyrån (Göteborg)

Jennifer Wegerup, Expresen/SVT (Stockholm)

B) Val av två styrelsesuppleanter för ett år

Mats Olsson, Frilans (Stockholm) (Omval)

Lasse Persson, Sveriges Radio (Stockholm) (Omval)

§14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år

Mikael Brandstam, Brandstams Revision (Ekerö)

Gisela Gribe, Brandstams Revision (Älvsjö)

Revisorssuppleant

Örjan Westberg

§15 Val av valberedning

Håkan Svensson (ordförande)

Lars Granqvist

Anna Blomqvist

Håkan Svensson, sammankallande, representerade valberedningen med Lasse Granqvist.

§16 Behandling av förslag

Efter förslag från valberedningen antar årsmötet att styrelsens ska utreda följande:

Hur många ledamöter (utöver ordförande) ska Styrelsen bestå av?

Kan detta vara flexibelt?

Ska Styrelsen också bestå av suppleanter och i så fall hur många?

Hur ska fördelning av kön, geografisk tillhörighet och yrkesinriktning inom journalistiken se ut?

Hur många revisorer ska väljas?

Hur ska kravställningen se ut avseende revisorsuppdraget?

Ska revisorssuppleant/er också väljas? (I så fall hur många)

Utredningen ska färdigställas till 28 februari 2023 Styrelsen uppdras att, med utgångspunkt från utredningens slutsatser, lägga förslag på eventuell stadgeändring i god tid före årsmötet 2023. I händelse av bifall av stadgeändring på årsmötet 2023 snarast kalla till extra årsmöte för att stadgeändringen så snart som möjligt ska kunna träda ikraft.

Mats Olsson och Daniel Grefve.

§17 Övriga ärenden

Petra Thorén tackar de som avgår från styrelsen. Lena Sundqvist, Malin Henriksson, Per Sandberg, Jennifer Kücükaslan.

§18 Mötets avslutande

Mötesordföranden Tobias Rosvall tackade alla för visat intresse och avslutade därefter mötet.

Per Sandberg, sekreterare
Tobias Rosvall, ordförande
Daniel Grefve, justeringsman
Mats Olsson,justeringsman