Vad vi gör

Svenska Sportjournalistförbundet (SSF) är den samlade intresseorganisationen för landets sportjournalister. SSF tillhör Internationella Sportjournalistförbundet (AIPS).

SSF har till uppgift:

Att verka för sammanhållning och gott kamratskap mellan medlemmarna, trots kommersiell konkurrens.

Tidigare träffades medlemmarna mer utanför arbetet med olika fester. Numera begränsas det i de flesta klubbar till en årsfest/julfest.

Att slå vakt om yrkets etiska och moraliska värden. Detta görs i första hand genom att följa Pressens samarbetsnämnds Spelregler för Press, Radio och TV.

Status och anseendet för sportjournalister är viktigt. Det är självklart att vi följer spelreglerna. Men det var många år sedan någon klubb eller förbundet hade åsikter om enskilda medlemmars etik.

Att tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till idrottsrörelsen, dess organisationer och tävlingsarrangörer.

Att tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till statliga och kommunala myndigheter, ägare av idrottsanläggningar m.m.

Att genom AIPS-kortet söka bereda medlemmarna största möjliga lättnader i arbetet, bevaka kortets rättigheter och försöka öka dessa rättigheter.

Både inom klubbarna och förbundet arbetar vi med de stora idrottsförbunden, klubbarna och arenaägarna för att få bra arbetsförhållanden. Det handlar om situationen på pressläktarna, arbetsmöjligheterna efter matcher, tillgång till intervjuer med idrottarna osv.

De nya arenorna, bland andra Friends i Solna och Tele 2 i Stockholm, har på många sätt medfört svårare arbetsförhållanden. Just nu arbetar vi hårt för att förbättra detta.

Ett relativt nytt problem är att våra medlemmar har hotats av åskådare och fans. Vi arbetar därför för ökad säkerhet på arenorna.

Att verka för kompetensutveckling bland medlemmarna. Detta sker bland annat genom att medverka och stödja vidareutbildningar samt stipendier, som ska ge förkovran och utveckling i yrket.

Sportjournalistförbundet försöker komplettera arbetsgivarnas vidareutbildning. Det sker bland annat genom de resestipendier, som vi delar ut tillsammans med Svenska Spel och som ger unga sportjournalister, och andra på mindre företag, chans att komma utomlands och studera speciella saker. Både de lokala klubbarna och förbundet anordnar ostudiebesök och seminarier om företeelser inom sportvärlden. Ett exempel är det seminarium om Ryssland och Sotji, som SSF anordnar tillsammans med Fojo i Kalmar.

Ovanstående är §1) – ändamålsparagrafen i våra stadgar. Det är grunden och det gäller för alla medlemmar att fylla att-satserna med innehåll. Stadgarna i sin helhet hittar du här.

Hur går arbetet i SSF till?
Det mesta av arbetet sker i de lokala klubbarna. Förbundet försöker hjälpa klubbarna med stöd och frågor som gäller hela Sverige.

Vi är alltså ingen fackförening, arbetar inte med löner eller arbetsvillkor och kan inte hjälpa våra medlemmar i konflikter med sin arbetsgivare eller uppdragsgivare.

SSF