Extra årsmöte på tisdag – här hittar du länk till mötet

Extra årsmöte på tisdag – här hittar du länk till mötet


Vid SSF:s årsmöte den 12 juni bifölls styrelsens förslag till stadgeändringar. För att ändringarna ska träda i kraft krävs ett extra årsmöte.
Det extra årsmötet hålls tisdagen den 29 augusti klockan 19.00.
Varmt välkommen med din digitala närvaro – för att komma direkt till mötet klickar du här!

Här är de strykningar och tillägg som styrelsen föreslår:

§ 3 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj-30 april 1 januari-31 december.

§ 8 ÅRSMÖTET
Ordinarie årsmöte äger rum på av styrelsen fastställd plats och tidpunkt senast 30 juni 31 mars varje år.
Årsmöte, extra årsmöte och konstituerande möte skall protokollföras.
Dagordning
14) Val av två revisorer och en suppleant för ett år.

§ 9 STYRELSEN
Styrelsen består av ordföranden, minst åtta sex ledamöter plus två en suppleant.
SSF:s firma tecknas av kassören och ordföranden, tillsammans eller var för sig.
Ambitionen är att styrelsen ska bestå av representanter från södra Sverige, Göteborg, Stockholm och Norrland. Ambitionen är också en spridning mellan skrivande press och etermedia, reportrar, fotografer och redaktörer som tillsammans står för en mångfald.
Det underrepresenterade könet i styrelsen skall vara 40 procent.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras redovisas genom minnesanteckningar.

§ 10 REVISION
Årsmötet väljer två revisorer för verksamhetsåret.
 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Ambitionen är att revisorerna skall ha erfarenhet från liknande uppdrag.