Dagordning för SSF:s årsmöte 31 maj 2017

Dagordning för SSF:s årsmöte 31 maj 2017

Den 31 maj 2017, kl 19.30 på Pressklubben i Stockholm, bjuder Svenska Sportjournalistförbundet in till ordinarie årsmöte.
Inbjudan här.

Sportjournalisternas Klubb Stockholm, SKS, håller ett extra årsmöte i samma lokal, klockan 17.30, med anledning av styrelsernas förslag till stadgeändring och omorganisation.
SKS röstar ja eller nej till detta på sitt extra årsmöte. Därefter fattas slutgiltigt beslut på SSF:s årsmöte.

Du hittar även såväl SSF:s som SKS verksamhetsberättelse, här respektive här.
Väl mött den 31 maj!

***

DAGORDNING SSF:S ÅRSMÖTE

1) Mötets öppnande

2) Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

3) Godkännande av dagordning

4) Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

5) Val av a) ordförande och b) sekreterare för mötet

6) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet

7) Styrelsens verksamhetsberättelse

8) Styrelsens förvaltningsberättelse

9) Revisorernas berättelse

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar

11) Behandling av förslag (förslag från styrelsen om stadgeändring)

12) Fastställande av årsavgift (för lokalklubbarna eller för enskilda medlemmar, beroende på beslut i punkt 11)

13) Fastställande av ersättningar till styrelsen

14) Val av SSF-ordförande för ett år

15) Val av styrelseledamöter för två år och ev suppleanter för ett år (antal beroende på beslut i punkt 11)

16) Val av två revisorer och en suppleant för ett år

17) Val av ordförande, tillika sammankallande, och två ledamöter i valberedning för ett år (en av de tre utses av styrelsen)

18) Övriga frågor

19) Mötets avslutande