Här är Svenska Sportjournalistförbundets nya stadgar

Här är Svenska Sportjournalistförbundets nya stadgar

Det senaste året har Svenska Sportjournalistförbundets stadgar moderniserats och arbetats om för att passa den nyorganisation som klubbades igenom på årsmötet 31 maj 2017.
Stadgeförslaget antogs, med vissa mindre ändringar, på samma årsmöte.
Det uppdaterade dokumentet i sin helhet nedan.

***
STADGAR
Stadgar för Svenska Sportjournalistförbundet, SSF, stiftat 1949.
Senast ändrade 31 maj 2017.

***
§1 ÄNDAMÅL
Svenska Sportjournalistförbundet är den samlade intresseorganisationen för landets sportjournalister.
SSF tillhör Internationella Sportjournalistförbundet (AIPS).
SSF har till uppgift att:
* Tillvarata medlemmarnas intressen i förhållande till idrottsrörelsen, dess organisationer och tävlingsarrangörer samt idrottsanläggningar.
* Verka för kompetensutveckling bland medlemmarna. Detta sker bland annat genom att medverka och stödja vidareutbildningar samt stipendier, som ska ge förkovran och utveckling i yrket.
* Slå vakt om yrkets etiska och moraliska värden. Detta görs i första hand genom att följa Pressens samarbetsnämnds Spelregler för Press, Radio och TV.
* Höja sportjournalistikens anseende i debatten.
* Genom AIPS-kortet erbjuda medlemmarna största möjliga lättnader i arbetet, bevaka kortets rättigheter och försöka öka dessa rättigheter.
* Verka för sammanhållning och gott kamratskap mellan medlemmarna, trots kommersiell konkurrens.

Svenska sportjournalistförbundet ska inte behandla eller ta ställning till medlemmars anställningsfrågor. Vi är således inget fackförbund, utan en intresseorganisation.

***
§ 2 ORGANISATION
SSF utövar sin verksamhet genom följande organ: Årsmötet, extra årsmöten och styrelsen.

***
§ 3 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj-30 april.

***
§ 4 MEDLEMSKAP
SSF är en rikstäckande organisation för sportjournalister. Medlemmar i SSF kan vara de som tidigare varit medlemmar i de lokala sportjournalistklubbarna runt om i landet, alternativt sportjournalister som tidigare varit så kallade individuella medlemmar på orter där lokal sportjournalistklubb saknats.
Förbundets medlemmar har tidigare varit av flera olika slag (förbundsmedlemmar, passiva medlemmar, klubbmedlemmar, ständiga medlemmar, hedersledamöter, etc). Men från och med omorganisationen 2017 gäller bara två typ av medlemskap: Aktiva respektive passiva medlemmar. Så kallade ständiga medlemmar och/eller hederstitlar slopas.
Samtliga tidigare medlemmar tas upp i den nya organisationen, och delas in i dessa två kategorier.
Aktiva medlemmar är journalister som i dag verkar inom sportjournalistiken enligt SSF:s kriterier (se §5). Aktiva medlemmar har tillgång till SSF:s alla förmåner.
Passiva medlemmar är exempelvis tidigare sportjournalister som i dag är pensionärer eller journalister som blev medlemmar som aktiva sportjournalister men i dag arbetar inom andra delar av branschen. Passiva medlemmar har inte möjlighet att söka stipendium eller AIPS-kort.
Medlemsavgiften (se § 7) skiljer sig mellan aktiva och passiva medlemmar.

***
§ 5 MEDLEMSANSÖKAN
Det är förbundsstyrelsen som väljer in medlemmar. Till medlem kan antas journalist som jobbar med sportjournalistik i sitt yrke.
Kommentar: Frågan är sedan vem som är journalist. Förbundets tolkning är att sportjournalistens syfte är att förmedla oberoende journalistik. I till exempel en fan-klubb är syftet att popularisera klubben, och arbetet på en informationsavdelning har också ett annat syfte. Därför säger SSF nej till medlemskap för de som arbetar i fan-klubbar och på informationsavdelningar.
Efter godkänt medlemskap har medlemmen rätt att söka internationellt sportpresskort, AIPS-kort. SSF fördelar korten i samarbete med AIPS, efter en erhållen kortavgift från medlemmarna. 2017 var kortavgiften 600 kronor för en tvåårsperiod.
AIPS-kortet har samma funktion som tidigare lokalt sportjournalistkort.

***
§ 6 UTESLUTNING
Medlem som genom sitt uppträdande skadat förbundets eller kårens anseende kan uteslutas. Sådant beslut ska fattas av 2/3-delars majoritet på ett styrelsemöte. Medlemmen ska beredas tillfälle att yttra sig i frågan.

***
§ 7 AVGIFTER
Medlemsavgift betalas årligen. Avgiftens storlek, för aktiv respektive passiv medlem, bestäms av årsmötet. Avgiften för passiva medlemmar ska vara lägre än för aktiva medlemmar.

***
§ 8 ÅRSMÖTET
Ordinarie årsmöte äger rum på av styrelsen fastställd plats och tidpunkt senast 30 juni varje år.
Kallelse skall nå medlemmarna personligen, och finnas tillgänglig på SSF:s hemsida, senast 30 dagar före årsmötet.
Styrelsens verksamhetsberättelse skall finnas tillgänglig på hemsidan senast 30 dagar före mötet.
Förslag att upptas till behandling av mötet från förbundsmedlem skall vara inlämnat 45 dagar före årsmötet, förslag väckt av styrelsen senast 30 dagar före.
Fråga väckt efter förslagstidens utgång kan tas upp till beslut om mötet är helt enigt. För beslut i sådan fråga – som ej får gälla dessa stadgar – krävs 2/3-dels majoritet.
Beslut
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är röstberättigade vid årsmötet.
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering. Sluten omröstning tillämpas endast i personval.
Vid votering bestäms utgången, om dessa stadgar inte annat föreskriver, genom enkel majoritet. Om rösterna är jämnt fördelade vid votering, öppen såsom sluten, gäller den mening mötesordföranden företräder.
Dagordning
Följande ärenden skall förekomma:
1) Mötets öppnande
2) Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
3) Godkännande av dagordning
4) Fastställande av röstlängd
5) Val av a) ordförande och b) sekreterare för mötet
6) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet
7) Styrelsens verksamhetsberättelse
8) Styrelsens förvaltningsberättelse
9) Revisorernas berättelse
10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar
11) Fastställande av medlemsavgifter
12) Val av SSF-ordförande för ett år
13 a) Val av halva styrelsen för två år (val sker växelvis) b) val av två styrelsesuppleanter för ett år
14) Val av två revisorer och en suppleant för ett år
15) Val av ordförande, tillika sammankallande, och två ledamöter i valberedning för ett år
16) Behandling av förslag
17) Övriga ärenden
18) Mötets avslutande
Extra årsmöte
Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen.
Extra årsmöte är beslutsmässigt endast i den eller de frågor kallelsen gäller.

***
§ 9 STYRELSEN
Styrelsen består av ordföranden, minst åtta ledamöter plus två suppleanter.
Ordföranden och ledamöter ska tillsammans utgöra ett udda antal personer.
Val förrättas av årsmöte. Valbara är förbundsmedlemmar.
Ordföranden väljs på ett år. Ledamöter väljs på två år växelvis (halva styrelsen på ett årsmöte, andra halvan nästkommande år) Två suppleanter väljs på ett år.
Fyllnadsval sker när så behövs.
Styrelsen konstituerar sig på sitt första sammanträde efter årsmötet, och utser vice ordförande, sekreterare, kassör samt mindre formella roller.
SSF:s firma tecknas av kassören och ordföranden, tillsammans eller var för sig.
Ambitionen är att styrelsen ska bestå av representanter från södra Sverige, Göteborg, Stockholm och Norrland. Ambitionen är också en spridning mellan skrivande press och etermedia, reportrar, fotografer och redaktörer.
Styrelsen kan adjungera person, som vid sammanträden har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då hälften av ledamöter så begär, och är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Ordföranden leder styrelsens förhandlingar. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i dennes ställe. Vid bådas frånvaro utser sammanträdet ordförande.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras.
Utöver årsmöte hålls, som riktlinje, fyra styrelsemöten per år.

***
§ 10 REVISION
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Förbundets räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

***
§ 11 STIPENDIER
Styrelsen utlyser och fördelar, i mån av tillgång, årligen stipendier avsedda för sina medlemmar.
Stipendiet skall utnyttjas inom ett år efter att det – helt eller delvis – betalats ut (dispens kan beviljas av styrelsen om särskilda skäl föreligger).
Stipendium skall utnyttjas till det ändamål för vilket det beviljats. Eventuell omdisponering skall godkännas av styrelsen.
Stipendiat är skyldig att efter genomförd studie/resa, för vilket stipendiet tilldelats, skicka in en rapport till styrelsen. SSF och eventuell samarbetspartner får publicera denna på sina plattformar.
Stipendiat bör inte publicera stipendierapport eller delar av den i andra sammanhang innan rapport inkommit till och godkänts av styrelsen.

***
§ 12 STADGEÄNDRING/UPPLÖSNING
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om SSF:s upplösning får upptas till avgörande endast vid ordinarie årsmöte.
För att kunna tas upp till behandling skall dylikt förslag väckas senast 30 dagar före årsmötet, medlemmarna ska skriftligen ha informerats senast 14 dagar före årsmötet vid vilket förslaget skall behandlas.
Stadgeändring kan beslutas med 2/3-delars majoritet bland röstberättigade medlemmar, vid två på varandra följande ordinarie årsmöten (eller årsmöte + extra årsmöte).
För bifall till förslag om förbundets upplösning krävs 2/3-delars majoritet bland röstberättigade medlemmar på två på varandra följande årsmöten (eller årsmöte + extra årsmöte).
I händelse av SSF:s upplösning skall dess eventuella tillgångar tillfalla det som årsmötet bestämmer.