Information från årsmöte och extrainsatt årsmöte

Information från årsmöte och extrainsatt årsmöte

Den 25 juni 2020 genomförde Svenska Sportjournalistförbundet sitt ordinarie årsmöte. Det skedde i Göteborg och sändes digitalt på grund av rådande omständigheter med corona. Till mötet hade styrelsen föreslagit en höjning av den årliga medlemsavgiften. Då deltagarna på årsmötet ansåg att antalet medlemmar på plats var för få valde vi att skjuta upp omröstningen till ett extra årsmöte för att låta våra medlemmar få ytterligare en chans att vara med och rösta. Tisdag den 25:e augusti hölls ett extrainsatt årsmöte digitalt.

Styrelsens förslag till årsmötet den 25 augusti, klockan 18.00, löd:
• Medlemsavgift höjs till 500 kronor (tidigare 300 kronor) per år för aktiva medlemmar.
• AIPS-avgiften höjs till 700 kronor (tidigare 600 kronor) över två år.
• Medlemsavgiften för passiva medlemmar ligger kvar på 200 kronor per år.

Eftersom det inte fanns några invändningar mot förslaget så beslutade årsmötet att förändringarna ska genomföras från och med år 2021.

Närvarande från styrelsen: Petra Thoren, Malin Henrikson, Carl Sandin, Lena Sundqvist,
Rebecca Candevi, Petter Nilsson, Lasse Persson, Mats Olsson.

Fyra medlemmar deltog digitalt i mötet.

Övrig information från årsmötet:
För att verksamheten ska kunna fortlöpa måste vi se över kostnaderna ordentligt. Styrelsen har bland annat lagt in fler digitala möten för att minska utlägg för resor, detta inleddes före coronavirusets utbrott. Vi har sedan årsmötet 2020 minskat styrelsen sett till antalet ledamöter. Styrelsens medlemmar får likt tidigare ingen ersättning för sitt uppdrag, endast för utlägg för eventuella omkostnader.

Styrelsens konstitution 2020–2021
Lena Sundqvist valdes till vice ordförande.
Malin Henrikson valdes till kassör
Mats Olsson valdes till sekreterare.
Firmatecknare är ordförande Petra Thorén och kassör Malin Henrikson – var för sig.

Ytterligare fasta grupper
Petter Nilsson – medlemsansvarig.
Lena Sundqvist och Petra Thoren – Stipendieansvariga.
Petra Thorén, Carl Sandin, Petter Nilsson, Per Sandberg och Lasse
Persson – fotbollsansvariga med säkerhetsansvar.
Rebecca Candevi – hockeyansvarig med säkerhetsansvar.
Cecilia Kristoffersson, Rebecca Candevi och Mats Olsson – Hemsidan och sociala medier.

Dessa är huvudansvariga för respektive område. Men alla i styrelsen ska kunna engagera sig och arbeta inom alla områden.

Kommande aktiviteter
Det vi planerat när det gäller möten och träffar – som exempelvis ”Träffpunkt Idrott”, ”Gräv” och ”OS-möte med SOK” har blivit inställda eller uppskjutna på grund av coronapandemin. Vi beslutade att avvakta och se vad som händer med råd och rekommendationer från myndigheterna innan vi börjar planera för framtida möten och träffar. Men målsättningen är att få till en digital publicistisk debatt om vad som händer i coronas kölvatten.

Stipendier/Årets sportjournalist
Vi ska jobba för att behålla våra stipendier. Vi ska dock minska antalet stipendier och vi ska minska storleken på stipendierna. Vi för dialog med diverse aktörer om framtida samarbeten som ser lovande ut.

Brukarenkät
Inom en snar framtid kommer en brukarenkät skickas ut för att styrelsen ska få en större förståelse för vad våra medlemmar är intresserade av och förväntar sig av oss.