Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet

Svenska Sportjournalistförbundets årsmöte tisdag 1 juni 2021 på Bildbyråns kontor i Stockholm – och livesänt på nätet.

§1 Mötets öppnande
Förbundets ordförande Petra Thorén öppnade mötet och hälsade drygt tio medlemmar välkomna. Under mötet anslöt ytterligare medlemmar och som mest var vi totalt 16 personer

§2 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning
Mötet var utlyst via förbundets hemsida 30 dagar innan mötesdagen. En inbjudan hade också skickats ut via förbundets nyhetsbrev. Beskedet blev ja

§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4 Fastställande av röstlängd
Närvarande medlemmar varierade under mötets gång mellan tio och 16. Petra informerade att vid röstningsförfarande så är tystnad från medlemmarna att betrakta som bifall till förslaget.

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Tobias Rosvall (ordförande) och Mats Olsson (sekreterare) valdes.

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera protokollet
Petter Nilsson och Lena Sundqvist valdes

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande Petra Thorén sammanfattade verksamhetsberättelsen som finns att läsa på förbundets hemsida www.sportjournalisterna.se Petra poängterade att styrelsens arbete till stor del påverkats av pandemin.

§8 Styrelsens förvaltningsberättelse
Kassör Malin Henriksson redogjorde för klubbens ekonomi och lämnade en rapport som finns att läsa i verksamhetsberättelsen på förbundets hemsida. www.sportjournalisterna.se.

§9 Revisorernas berättelse
Revisorerna Örjan Westberg och Tord Källström har granskat ekonomin i förbundet. Här är deras kommentar: Undertecknade revisorer har granskat periodens redovisning och bokföringen och inte funnit anledning att ifrågasätta utgifter och inkomster. Verksamheten har präglats av den coronapandemin som pågått under hela perioden. Höjningen av medlemsavgiften från 300 kr till 500 kr har starkt bidragit till att saldot närmast dubblerats och 2021-04-30 var 482 814 kr. Det inkluderar 76 302 kr, en gåva från idrottsjournalister i Göteborg som lagt ner sin verksamhet. Förbundets kostnader uppgår till endast 51 307 kr, ett resultat av kraftigt minskade aktiviteter och fysiska styrelsemöten.
Av verksamhetsberättelsen framgår att medlemsantalet är 287 till antalet. Vi efterlyser i fortsättningen en mer detaljerad medlemsmatrikel som omfattar aktiva respektive passiva medlemmar.
Undertecknade revisorer konstaterar att föreningens ekonomi är i god ordning och rekommenderar att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för ovan nämnda period

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar
Mötet sa enhälligt ja till ansvarsfrihet för styrelsen och därmed lades verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen med revisorernas berättelse till handlingarna.

§11 Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgifterna lämnas oförändrade och är fortsättningsvis 500 kr för aktiva medlemmar och 200 kr för passiva medlemmar. Avgiften för AIPS-korten höjs från 659´0 kr till 700 kr. Detta blir aktuellt först under 2022 då korten ska förnyas.

§12 Val av ordförande på ett år
Petra Thorén omvaldes enhälligt på ett år.

§13 A) Val av halva styrelsen för två år (Val sker växelvis) B) Val av två styrelsesuppleanter för ett år
A) Ledamöter på två år: Daniel Grefve, nyval, Petter Nilsson, omval, Jennifer Wegerup, nyval, Carl Sandin, omval. Ledamöter på ett år: Jennifer Kücükaslan, nyval, Per Sandberg, omval, Malin Henrikson, omval.
B) Suppleanter på ett år: Lasse Persson, Mats Olsson.

§14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år
Valdes Örjan Westberg, (revisor) Tord Källström (revisor) och Mikael Brandstam (revisorssuppleant).

§15 Val av valberedning
Valdes Håkan Svensson (sammankallande), Lars Granqvist och Anna Blomqvist (omval på samtliga)

§16 Behandling av förslag
Inga förslag fanns att behandla.

§17 Övriga ärenden
Ordförande Petra Thorén tackade Rebecca Candevi, Cecilia Kristoffersson och Mathilda Gustafsson för deras tid i styrelsen och för det fina jobba de gjort.

§18 Mötets avslutande
Mötesordföranden Tobias Rosvall tackade alla för visat intresse och avslutade därefter mötet.

Mats Olsson, sekreterare Tobias Rosvall, ordförande

Petter Nilsson, justeringsman Lena Sundqvist, justeringsman