Protokoll från SSF:s årsmöte 2024

Protokoll från SSF:s årsmöte 2024


Svenska Sportjournalistförbundets årsmöte måndag 25 mars 2024 (På Bildbyrån i Stockholm, samt digitalt)

§1 Mötets öppnande
Jens Littorin öppnade årsmötet och önskade de närvarande. Sex personer närvarade.
§2 Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysning
Årsmötet konstaterade att inbjudan gått ut minst 30 dagar i förväg och därmed var stadgeenligt utlyst.

§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§4 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastslogs, och bestod av totalt sex personer.

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Tobias Rosvall (ordförande) och Daniel Grefve sekreterare.

§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden ska justera protokollet
Mats Olsson och Daniel Sandström valdes till justeringsmän.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
SSF:s ordförande Jens Littorin sammanfattade verksamhetsberättelsen som finns att läsa på förbundets hemsida www.sportjournalisterna.se.
Styrelsens stora puck detta år var den debatt som anordnas inför den allsvenska säsongsstarten. I övrigt så har vi bland annat delat ut ett stipendium till konferensen Play the Game.

§8 Ekonomisk rapport
Jens Littorin redogjorde för klubbens ekonomi, en rapport om den finns att läsa i verksamhetsberättelsen på förbundets hemsida. www.sportjournalisterna.se. Ekonomin är god

§9 Revisorernas berättelse
Revisorerna har granskat ekonomin i förbundet. Deras slutsats är att allt har skett i enlighet med god redovisningssed och deras granskning har inte funnit några frågetecken. Allt är upprätt i god ordning utan anmärkningar.

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar
Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet.

§11 Fastställande av medlemsavgift
Årsavgiften på 500 kronor per medlem ligger kvar.

§12 Val av ordförande på ett år
Jens Littorin (DN) väljs som ny ordförande

§13 A) Val av övriga styrelseledamöter för två år (Val sker växelvis)
Emelie Fredriksson, SVT (nyval)

Johanna Garå, Frilans (nyval)
Kvarstående är:
Daniel Grefve, SVT 

Daniel Enestubbe, Smålandsposten 

Petter Nilsson, TT

Jennifer Wegerup, Frilans

Petra Älvstrand, Norrmedia

B) Val av två styrelsesuppleanter för ett år
Mats Olsson, Frilans (Stockholm) (Omval)

§14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år
Mikael Brandstam, Brandstams Revision (Ekerö)

Gisela Gribe, Brandstams Revision (Älvsjö)

§15 Val av valberedning
Lars Granqvist (ordförande och sammankallande)

Håkan Svensson 

Anna Blomqvist

§16 Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit

§17 Övriga ärenden
Jens Littorin tar upp frågan kring vilka som ska kunna vara medlemmar i denna föränderliga medievärld. Han tar upp ett exempel med en som gör mycket på Tiktok som sökt ackreditering till landslagsaktiviteter, ska en sådan person godkännas medlemskap? Det är en fråga som den nya styrelsen får i uppgift att se över.

§18 Mötets avslutande
Mötesordföranden Tobias Rosvall tackade alla för visat intresse och avslutade därefter mötet.