SSF:s verksamhetsberättelse 2016-17

SSF:s verksamhetsberättelse 2016-17

Vilken typ av organisation ska Svenska Sportjournalistförbundet vara? Och vad kan vi göra för dagens aktiva sportjournalister?

Det har varit huvudfrågor under verksamhetsåret sedan en ny styrelse tog över i fjol.

I maj 2017 summerar vi stolt ett år där vi har varit aktiva på alla fronter.
SSF-styrelsen har arbetat hårt och mycket för att vara en tydligare röst i debatten, för att underlätta kring arbetsförhållanden för dagens aktiva sportjournalister, verka för bättre säkerhet på arenor och pressläktare, erbjuda seminarier och utbildningar för unga journalister – och för att skapa en modernare och bättre organisation.
Det finns just nu ett stort engagemang inom SSF-styrelsen, som smittar av sig. Varenda möte är givande.
Vi gläds också åt vårt utökade samarbete med Sportjournalisternas Klubb Stockholm (SKS), engagemanget och intresset från medlemmar över hela landet samt ett uppsving i förfrågningar om samarbete från stora idrotts- och samhällsorganisationer.

Jag vill med dessa rader tacka för året som gått och samtidigt hålla tummarna för ännu bättre kommande år. SSF står i ett vägskäl där viktiga beslut ska fattas på årsmötet 2017.
Vi behöver gemensamt besluta om vilken väg som är rätt att gå.
Det är en utmaning att ta en rörelse in i en ny tid – men arbetet har redan börjat.

Nedan styrelsens verksamhetsberättelse för 2016-17. Många spännande bollar i luften.

Lisa Edwinsson, ordförande
Stockholm 16 maj 2017

SSF:s styrelse. Från vänster: Carl Sandin, Bildbyrån, Lars Folkesson, NSD, Ulf Niklasson, GP, Nicolinn Nilsson, Expressen, Lena Sundqvist, TV4/CMore, Lisa Edwinsson, DN, Daniel Rooth, HD, Bo Fuhrman, frilans. Saknas på bilden: Berndt Rosqvist, frilans. Foto: Niklas Larsson
SSF:s styrelse.
Från vänster: Carl Sandin, Bildbyrån, Lars Folkesson, NSD, Ulf Niklasson, GP, Nicolinn Nilsson, Expressen, Lena Sundqvist, TV4/CMore, Lisa Edwinsson, DN, Daniel Rooth, HD, Bo Fuhrman, frilans.
Saknas på bilden: Berndt Rosqvist, frilans.
Foto: Niklas Larsson

ORGANISATION

Styrelsen

Ordförande
Lisa Edwinsson, DN, Stockholm (mandat utgår 2017)
Vice ordförande
Ulf Niklasson, GP, Göteborg (2018)
Kassör
Berndt Rosqvist, frilans, Stockholm (2017)
Sekreterare
Lars Folkesson, NSD, Luleå (2017)
Ledamöter
Nicolinn Nilsson, Expressen, Stockholm (2017)
Bo Fuhrman, frilans, Skellefteå (2017)
Lena Sundqvist, TV4/CMore, Stockholm (2018)
Carl Sandin, Bildbyrån, Göteborg (2018)
Daniel Rooth, HD, Helsingborg (2018)

Adjungerade
1-2 styrelsemedlemmar från SKS har varit välkomna till SSF:s styrelsemöten. Jenny Modin, Örjan Westberg och Emma Lukins har vid olika tillfällen representerat Stockholmsklubben.


Revisorer
Claes-Göran Bengtsson, Stockholm (2017)
Thord-Eric Nilsson, Östersund (2017)
Sven Elofsson, Växjö (2017) – suppleant

Valberedning
Håkan Svensson, Luleå (2017) – sammankallande
Anna Blomqvist, Stockholm (2017)
Tord Källström, Stockholm (2017)

Hedersledamöter
Carl-Gustaf Stenfeldt, Malmö (hedersordförande, utsedd 1992)
Leif Nilsson, Norrtälje (hedersordförande, utsedd 2006)
Roger Gottfridsson, Vellinge (särskild hedersmedlem, utsedd 2009)
Bengt Lindgren, Jönköping (hederskassör, utsedd 1996)
Hans Delby, Eskilstuna (utsedd 1992)
Stig Hagberg, Partille (utsedd 1992)
Hans Jonson, Örebro (utsedd 1992)
Ove Karlsson, Stockholm (utsedd 1999)

***

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid fyra tillfällen: 12 september i Bildbyråns lokaler på Völundsgatan i Stockholm, 16 november hos Svenska Spel i Sundbyberg, 17 januari och 18 april i Bildbyråns lokaler.
Därtill har arbetsgrupper kring säkerhet, seminarier, omorganisation, mm mötts vid flertalet tillfällen under året.

***

RIKTNINGSFÖRÄNDRING OCH OMORGANISATION

SSF:s nya linje – för aktiva sportjournalister
Årets stora fokus har varit den riktningsförändring och det förslag till omorganisation och modernisering som styrelsen haft som uttalat mål.
Det handlar om att bli en organisation i tiden, för dagens aktiva sportjournalister. Frågor kring säkerhet och andra dagsaktuella ämnen har stått överst på agendan, liksom en utökad seminarieverksamhet för de som jobbar i branschen i dag.
Målet har varit att SSF ska synas mer i debatten och vara en röst för dagens aktiva sportjournalister i diskussioner med förbund och idrottsklubbar.
Med detta har vi lyckats, och nått ut på ett helt annat sätt än tidigare år. Det ser vi bland annat på antalet medlemsansökningar. Att vi syns och hörs i debatten får fler och fler aktiva sportjournalister att söka medlemskap. Samtidigt har vårt arbete fått allt större spridning i sociala medier.
Under året har SSF bland annat nämnts och synts i debattartiklar från Tidningsutgivarna, i en stor säkerhetsenkät i samarbete med tidskriften Scoop, i ett seminariesamarbete med medieinstituet Fojo, i Brottsförebyggande rådets och RF:s kartläggning av kriminalitet inom idrotten, på Bokmässan i Göteborg, Idrottsgalan i Globen och nya nätverket Swedish Alliance for Women in Sports jämställdhetsgala.

SKS ordförande Jenny Modin ihop med SSF:s ordförande Lisa Edwinsson. Foto: Niklas Larsson
SKS ordförande Jenny Modin ihop med SSF:s ordförande Lisa Edwinsson.
Foto: Niklas Larsson

Sammanslagning med lokala klubbar
Som en del i riktningsförändringen pågår även ett arbete som innebär sammanslagning av de lokala sportjournalistklubbarna.
Många av landets lokala klubbar är slumrande, och på många håll i landet är aktiviteten från aktiva sportjournalister låg (se mer nedan).
En samlad organisation är en starkare organisation, är styrelsens uppfattning.
Därför läggs ett förslag till stadgeändring, där samtliga lokala klubbar går upp i en gemensam organisation, vid årsmötet 31 maj 2017.
SKS, Sportjournalisternas Klubb Stockholm, har redan röstat ett första ja till sammanslagning. Lisa Edwinsson och SKS-ordförande Jenny Modin presenterade tankarna på SKS årsmöte i december och skrev även en gemensam debattartikel i SKS årliga magasin. Även Göteborgs IJK – Idrottsjournalisternas Klubb – har röstat ett första ja, på ett årsmöte i april där Carl Sandin och Ulf Niklasson representerade SSF.

***

MEDLEMSREGISTER OCH LOKALA SPORTJOURNALISTKLUBBAR

Under det gångna året kunde vi tyvärr återigen konstatera att det inte är mycket verksamhet kvar ute i de lokala klubbarna runt om i landet. Under det senaste året har i stort sett bara en knapp handfull klubbar haft någon form av aktivitet. Men på ett par håll har det hållits både årsmöten, traditionella julfester och stipendiemöten.
Under året har styrelsen varit i kontakt med representanter för klubbarna för att berätta om arbetet inför en eventuell planerad omorganisation av SSF.

Men 2016-17 har också varit året när SSF fått rekordmånga så kallade enskilda medlemmar, det vill säga personer som löser medlemskap direkt till SSF. Dessutom har flera av våra nya medlemmar varit personer mellan 20-25 vilket förstås är extra glädjande.
Många nya medlemmar hör också av sig och är nyfikna på vår verksamhet och tycker att det är något de vill vara med på.
Under 2016 har styrelsen även tagit fram lite olika förslag på hur vi ska modernisera och förenkla vårt medlemsregister. Det finns ett par förslag, men det arbetet kommer den nya styrelsen arbeta vidare med under kommande verksamhetsår.

***

SÄKERHET OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Säkerheten brister för pressen på flera arenor i Sverige. Foto: Bildbyrån
Säkerheten brister för pressen på flera arenor i Sverige.
Foto: Bildbyrån

Säkerhet fotboll
De herrallsvenskan arenorna och pressläktarna är största utmaningen säkerhetsmässigt. För såväl skrivande press som fotografer finns stora brister på flera håll i landet och efter flera allvarliga incidenter har möten med klubbar, förbund och arenaägare haft högsta prioritet.
Läs mer om detta under avsnittet Fotbollsfrågor längre ner i verksamhetsberättelsen.

Varannan sportjournalist hotad
Varannan sportjournalist har känt sig hotad i tjänsten. 17 procent har blivit hotade på arenor eller till och från idrottsevenemang.
Det visade en uppmärksammad enkät som SSF i somras gjorde ihop med tidskriften Scoop.
109 av Sportjournalistförbundets aktiva medlemmar svarade på Scoops enkät. Det motsvarade en svarsfrekvens på drygt 30 procent.
I enkäten framkom även att många medlemmar önskar att SSF jobbar ännu mer med säkerhetsfrågan.

Falska presskort
Under vårvintern uppmärksammades SSF och SKS på att falska presskort är i omlopp och används i svensk fotboll – både i allsvenskan och på landslagsnivå.
Detta är inte bara ett problem för trovärdigheten i branschen. Det är även en stor säkerhetsrisk.
Vem som helst kan i praktiken köpa sig ett presskort och ta sig in på svenska arenor och därmed få tillträde både till idrottare och pressutrymmen.
SSF och SKS reagerade snabbt och har kontaktat SEF, SvFF, SHL och RF med informationen. SvFF har tagit frågan vidare till Uefa och Fifa.
Vi samlade även ihop en lista på presskort som faktiskt gäller, med bilder på dessa, som RF har skickat ut till samtliga 71 specialidrottsförbund.

Rekommendationer gällande pressutrymmen
Vi har under året sammanställt en lista med rekommendationer gällande pressutrymmen, som skickats ut till alla stora idrottsförbund i Sverige.
Det handlar om tillgång till el och wifi på pressläktare och i pressrum, möjlighet till intervjuer med aktiva, fotoposisionter, mm. Vi har även tryckt på att en pressläktare är en arbetsplats. Endast ackrediterad press har tillträde till pressläktaren.
Ansvarig för denna skrivelse i styrelsen var Nicolinn Nilsson. SSF har även publicerat listan på hemsidan.

***

FOTBOLLSFRÅGOR

Säkerhet och arbetsförhållanden
Precis som tidigare år har SSF haft regelbundna kontakter med Svenska fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll (SEF).
Tyvärr har den inhemska fotbollen innehållit flera oacceptabla incidenter som SSF och SKS lagt ner mycket arbete kring. Den mest allvarliga var när en reporter från TV4-gruppen blev misshandlad inne på pressläktaren på Tele2 Arena. Händelsen ledde senare till en fällande dom.
Det blev också startskottet på många träffar med arenaägare, klubbar och SEF om säkerheten på våra herrallsvenska arenor. Tack vare detta aktiva arbete har det blivit bättre, men fortfarande återstår en hel del. Framför allt gäller detta fotografernas arbetssituation.
I höstas var flera fotografer nära att skadas av en så kallad banger på Tele2 Arena i Stockholm.
Efter händelsen har SSF, SKS och Stockholmsklubbarna i herrallsvenskan enats om ett gemensamt ramverk kring säkerheten – vad gäller antalet vakter, avspärrningar och kommunikation.
I vår har även en fast avspärrning byggs runt pressläktaren på Tele2 Arena.

Efter påtryckningar från SSF och SKS finns nu ett fast staket runt pressläktaren på Tele2 Arena. Foto: Tele2 Arena
Efter påtryckningar från SSF och SKS finns nu ett fast staket runt pressläktaren på Tele2 Arena.
Foto: Tele2 Arena

Tyvärr är sportjournalisternas arbetssituation när det gäller i första hand fotboll väldigt tuff. Framför allt hot är vanligt förekommande, det visade sig också i den undersökning som tidningen Scoop och SSF tillsammans genomförde i somras (se ovan).
Resultatet av undersökningen fick bra spridning i våra olika kanaler. Tidningsutgivarnas vd, Jeanette Gustafsdottir, var en som tog till sig detta och skrev bland annat en debattsida i DN och Aftonbladet. Även Brottförebyggande rådet (BRÅ) har gått vidare och tagit kontakt direkt med fotbollsreportrar. SSF har även, förutom kontinuerlig kontakt med klubbar och SEF, arrangerat en debatt på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg med reportrar, fotografer och supporterpoliser samt pratat hot och hat mot (i första hand kvinnliga) sportjournalister i SVT:s morgonsoffa.

Foto: Bildbyrån
Foto: Bildbyrån

Landslagsverksamheten
Inför Fotbolls-EM i Frankrike hade SSF för Svenska fotbollförbundet påpekat vikten av ett införmöte och det blev också av. Vi var också högst delaktiga i arbetet med EM-ackrediteringarna och det blev på det hela taget en bra arbetssituation för svenska utsända under EM.
På grund av den rådande säkerhetssituationen och terrorhotet i Frankrike hade SSF också upprättat en kontakt på den Svenska Ambassaden i Paris, dit media kunde vända sig om det skulle uppstå frågor eller problem. Svenska Ambassaden fick också en kopia på kontaktuppgifter för våra ackrediterade journalister.
Efter EM-slutspelet tog Janne Andersson över som förbundskapten efter Erik Hamrén, samtidigt som Zlatan Ibrahimovic valde att sluta. Intresset för herrlandslaget är inte lika hett som tidigare år, det märks bland annat på antalet reportrar på plats under samlingar. Det i kombination med att Janne Andersson får mycket beröm för sin öppenhet och sitt goda humör, gör att relationen mellan media och landslaget är enklare och bättre än på väldigt länge.

***

ISHOCKEYFRÅGOR

SSF har under säsongen uppvaktat representanter för Svenska Ishockeyförbundet och SHL om de falska presskort som är i omlopp. Vi – Daniel Rooth och Lena Sundqvist – har samtidigt presenterat oss för förbundet och SHL och meddelat att vi är SSF:s kontaktpersoner när det handlar om ishockey och att vi gärna ser att de hör av sig om de har funderingar som berör journalistik.
Kontakten med förbund och SHL vill vi utveckla till hösten. Då tänker vi även kontakta alla landets hockeyjournalister vi kan komma på och slå ett slag för medlemskap i SSF.

***

SEMINARIEVERKSAMHET

Boxaren Klara Svensson, skidåkaren Maria Rydqvist och simmaren Therese Alshammar delade med sig av sina erfarenheter. Foto: Jenny Modin
Boxaren Klara Svensson, skidåkaren Maria Rydqvist och simmaren Therese Alshammar delade med sig av sina erfarenheter.
Foto: Jenny Modin

Genomförda
Den 3 maj höll SSF och SKS tillsammans med Medieinstitutet Fojo i ett genusseminarium på Piperska Muren i Stockholm. Intresset för eftermiddagen var stort, alla 40 utbildningsplatser fylldes upp och reservkön var även den lång.
Therese Alshammar, Klara Svensson och Maria Rydqvist gav de aktivas bild och Fil. Dr i idrottsvetenskap, John Hellström, gav oss den akademiska.
Dessutom ögonöppnande föreläsning av ”Genusfotografen” Tomas Gunnarsson och en paneldebatt med flera sportchefer om hur bevakningen skiljer sig mellan män och kvinnors idrottande – och vad som görs på redaktionerna runt om i landet i genusfrågan. Ett mycket lyckat arrangemang.

Kommande

Genusseminariet i maj. Foto: Jenny Modin
Genusseminariet i maj.
Foto: Jenny Modin

Den 14 juni bjuder SSF och SKS i samarbete med Sveriges olympiska kommitté in till en träff för sportjournalister inför kommande vinter-OS i Pyeongchang. Hans Vestberg (ordförande SOK) Peter Reinebo (verksamhetschef SOK), Lars Markusson (mediechef SOK), Daniel Lagerkvist (pressansvarig Eurosport) och Bengt Skött (Radiosporten) kommer att finnas på plats för att besvara frågor som: Hur långt är det mellan boende och tävlingsplatser under vinter-OS i Pyeongchang? Vilka seder och bruk bör man ta sig till? Om kvalregler, ackrediteringar och pressförutsättningar. Platsen är Sofiatornet, Stockholms stadion, och SOK står för lunch och fika under dagen.

***

EKONOMIN

SSF har fortfarande en stabil ekonomi. Detta trots att vi i år noterade ett underskott på 25 398 kr.
Men det är ändå ett resultat med modifikation. Vi har betalat utgifter för verksamhetsåret 2017-18. Nordiska kongressen i Reykjavik med 12 597 + Ulfs resa till AIPS-kongressen i Sydkorea med 10 575, totalt 23 172, vilket innebär att det realistiska underskottet är 2 226 kr.

***

AIPS-KORTEN

SSF har under verksamhetsåret utfärdat 56 nya AIPS-kort. Ser vi till hela 2016 är kvoten för AIPS-korten 121 stycken.
Vi har dessutom tagit in sex avgifter för personer som tidigare inte gjort rätt för sig.
Nya AIPS-kort utfärdas för 2018-19.
Beställning görs via hemsidan. En nyhet för verksamhetsåret är att vi önskar att sökande (berättigade medlemmar) betalar in kortavgiften direkt på bankgiro 5664-3380. Då kan SSF ge ett snabbare klartecken till AIPS att utfärda korten.
På sätt slipper vi även skicka ut räkningar och många timmars administrativt arbete i onödan.

***

INTERNATIONELL VERKSAMHET

Nordiskt samarbete – ordförandemöte i Köpenhamn och kongress på Island
Vi har under året diskuterat hur mycket fokus vi ska ha på de internationella frågorna.
Prio ett för Svenska Sportjournalistförbundet bör vara här hemma och frågor som påverkar dagens aktiva sportjournalister.
Dock är det nordiska samarbetet, och utbyte av erfarenheter med Norge, Danmark, Finland och Island, viktigt. Vi delar många utmaningar och kan därtill agera som en gemensam röst gentemot AIPS.
Lisa åkte på ett nordiskt ordförandemöte i Köpenhamn i februari.
Poängen där var i första hand att diskutera de kommande valen till AIPS och AIPS Europas styrelser. Norden hade som ambition att presentera en kandidat till AIPS huvudstyrelse, men det var svårt att hitta någon som var villig att ta den rollen.
Vi enades i stället om att stötta de länder och kandidater som vi vet är vettiga inom AIPS, som delar våra värderingar och som – i förlängningen – kan hjälpa till att förändra en många gånger förlegad och hierarkisk organisation.
Det nordiska samarbetet fortsatte väl på plats i Sydkorea (se nedan). Viktiga ställningstagande om framtida AIPS-kongresser ska även göras under den nordiska kongressen på Island 21-24 maj. Från styrelsen åker Lisa, Carl och Daniel till Island. Tidigare ordföranden, Mats Taxén, följer också med.

AIPS-kongress i Sydkorea

AIPS:s ordförande Gianni Merlo. Foto: Ulf Niklasson
AIPS:s ordförande Gianni Merlo.
Foto: Ulf Niklasson

AIPS ekonomi har försämrats och det är intäkterna som viker. Avtalen med Fifa och det Internationella friidrottsförbundet har blivit lägre, detsamma gäller intäkterna från det nyinstiftade priset ”Pearl Award”, som Abu Dhabi står bakom. Dessutom minskar antalet AIPS-kort och därmed intäkterna.
Dock är kostnaderna lägre, vilket gör den ekonomiska situationen hanterbar, och enligt president Giovanni Merlo är avtalen med både friidrotten och fotbollen på väg upp igen. Ekonomin skall vara i balans innan årets slut.
Den dåliga ekonomin avspeglade sig också tydligt på kongressen i Sydkorea i maj, där SSF:s vice ordförande Ulf Niklasson representerade Sverige.

Över 60 länder hade skulder till AIPS när kongressen startade.
Kongressen i Sydkorea präglades även denna gång av mängder av presentationer från olika organisationer, där flera har varit med tidigare så det fanns inte jättemycket nytt i själva budskapen.
Det var inget som någon bekräftade, men många pratade om att företagen bakom presentationerna köper sig programtid och det är ett nödvändigt sätt för AIPS att finansiera de dyra kongresserna.
Internationella olympiska kommittén (IOK) var en av dessa. En stor del av presentationen handlade om att det är väldigt svårt med boende för media till kommande vinter-OS. Det var verkligen inget nytt, men budskapet många hoppades på var att det fanns en lösning på gång.

Ett positivt initiativ är ”AIPS Young Reporters Program” (se mer info nedan). Det har utvecklats till något väldigt bra och till sommarens EM-slutspel i fotboll får de 16 deltagande nationerna skicka varsin reporter. Det innebär att Sverige på nytt får möjlighet att välja ut en representant.
Även IOK har ett program med ”Young Reporters”, som helt och hållet sköts av IOK. Här skall SSF såklart ta kontakt med SOK, så att även vi blir involverade.

Under årets AIPS-kongress var det val till både AIPS Europas och AIPS exekutiva kommitté. Det europeiska valet gick helt enligt planerna. Maltesen Charles Camenzuli, som tidigare varit generalsekreterare i åtta år, tog över efter greken Yannis Daras, som suttit i två perioder. Camenzuli berättade i sitt tacktal att han hoppas mycket på Skandinavien. Han tycker att vi har mycket mer att ge i det europeiska samarbetet.
Även andra ledamöter kom fram och ansåg att Sverige och Skandinavien bör ha en mer framträdande roll inom AIPS.

Evelyn Watta, vice ordförande i AIPS. Foto: Nicolinn Nilsson
Evelyn Watta, vice ordförande i AIPS.
Foto: Nicolinn Nilsson
Minst lika förutsägbart var det att Giovanni ”Gianni” Merlo omvaldes till ny AIPS-president de kommande fyra åren.
Även den tidigare förste vice presidenten, Yilmaer Esat från Turkiet, valdes om på samma position i ytterligare fyra år. Bland de fyra ordinarie vice presidenterna valdes en kvinna, Evelyn Watta från Kenya. Hon fick dessutom flest röster, 90,8 procent, av samtliga kandidater.
Noterbart var att belgaren David Naert, som drivit flera tunga rättighetsfrågor inom framför allt radioområdet och som inte direkt hymlar med sin kritik mot Merlo, inte fick fortsatt förtroende i den exekutiva kommitteen.

96 röstberättigade nationer, varav 33 från Europa, fanns på plats i kongresshallen i vinter-OS-staden Pyeongchang. Samtliga nordiska länder förutom Norge var närvarande.
Tillsammans med Belgien och Holland hade de nordiska länderna ett nordeuropeiskt möte som var väldigt lyckat. Det mynnade bland annat ut i att vi under kongressen dels tog upp frågan om begränsningar i pressfriheten under kommande Confederations cup i Ryssland, dels lämpligheten i att hålla nästa AIPS-kongress i Turkiet (Antalya) på grund av det politiska läget, inte minst för journalister.
Tyvärr mynnade inte dessa riktigt heta journalistiska frågor ut i någon som helst debatt. I stället fick vi nöja oss med några enstaka applåder – och så var de frågorna överspelade.
Dock var vi (Norden, Belgien och Holland) överens om att följa upp framför allt frågan om lämpligheten i att lägga nästa kongress i Turkiet – om vi skall närvara eller inte. Det är en väldigt komplex fråga och något som också kommer att komma upp på den nordiska kongressen inom kort.
Även England är intresserat av att höra vad vi kommer fram till.

AIPS Young Reporters i Österrike
För fjärde gången fick SSF chansen att skicka en svensk deltagare till så kallade AIPS Young Reporters Program, denna gång på Special Olympics Winter Games i Österrike i mars.
Young Reporters Program är en chans för unga sportjournalister från hela världen att få bevaka och rapportera från mästerskap på plats – och samtidigt få vägledning och utbildning av mentorer.
SSF fick en förfrågan från AIPS om att nominera en deltagare med extremt kort varsel. Men efter en effektiv kampanj i våra sociala medier och på hemsidan fick vi in 15 kvalificerande ansökningar från unga sportjournalister runt om i Sverige på bara en vecka.
Valet denna gång föll på Jakob Romeborn, 23 år, från Ulricehamns Tidning som åkte till Österrike ihop med unga reportrar från hela Europa.
Resan blev lyckad och Jakob har föredömligt rapporterat om sina upplevelser på SSF:s hemsida.
Satsningen har även bidragit till medlemsansökningar från fler unga sportjournalister.

Jakob Romeborn, längst till höger, tillsammans med halva Young Reporters-gruppen i Österrike. Foto: Special Olympics 2017
Jakob Romeborn, längst till höger, tillsammans med halva Young Reporters-gruppen i Österrike.
Foto: Special Olympics 2017

***
HEMSIDAN OCH SOCIALA MEDIER

2015-16 utsattes hemsidan för två kraftiga hackerattacker, men detta verksamhetsår har tekniken varit med oss. Dock saknas fortfarande en del gamla artiklar från före krascherna, men styrelsen har valt att fokusera på här och nu i stället för att återpublicera gammalt material.
På sociala medier – Twitter och Facebook – har vi utökat markant i antalet följare. På Twitter från 383 i fjol till exakt 500 följare den 16 maj 2017. På Facebook från 304 till 377.
Överlägset flest personer såg och delade inläggen om chansen att söka AIPS Young Reporters Program i Österrike, informationen om det kommande genusseminariet, bilden på Lisa och Lena när de mottog pris på Internationella kvinnodagen och bilden när Lena i sin roll som hockeykommentator prisades på Idrottsgalan.

***

ÅRETS SPORTJOURNALIST

Ola Wenström - årets sportjournalist.  Foto: Bildbyrån
Ola Wenström – årets sportjournalist.
Foto: Bildbyrån
För andra gången var SSF med och delade ut priset Årets Sportjournalist tillsammans med SKS och sponsorn Kraftfull Kommunikation.
Ola Wenström, Viasat, mottog utmärkelsen på SKS årsmöte i december.

I juryn ingick ordföranden Lasse Granqvist, Jenny Modin (SKS), Ulf Niklasson (SSF), Fredrik S Johansson (SKS) samt Thomas Björn (samarbetspartnern Kraftfull Kommunikation AB).
Till nästa år har SSF/SKS en ny sponsor i detta sammanhang: Träffpunkt Idrott i Göteborg.

***

STIPENDIEVERKSAMHET

Sedan mitten av 1970-talet har Svenska Spel, då Tipstjänst, och Svenska Sportjournalistförbundet haft ett gediget samarbete.
SSF, och även Svenska Spel, ser det som en viktig uppgift att ge sportjournalister, både unga och äldre, möjlighet att fullgöra spännande utbildningar/upptäcktsfärder i idrottens värld – som de normalt inte kan förverkliga inom det dagliga journalistarbetet.
Att vi dessutom får dela ut största stipendiet – det här året ett delat stipendium – vid Idrottsgalan i Globen varje år sprider extra glans över denna viktiga aktivitet.
Svenska Spels ansvarige är Andreas Jerat och i Sportjournalistförbundet har Bo Fuhrman skött kontakterna under hela 2000-talet.

Stipendiaterna 2017
30 000 kronor vardera till:
* Moa Höjer, Norrländska Socialdemokraten, Luleå:
Den nystartade damhockeyligan i Nordamerika, vad betyder den för sportens framtid? Vilka lärdomar kan Sverige dra?
* Richard Henriksson, Radiosporten, Stockholm:
Sportradio i USA, inspirationsresa till festivalen South By Southwest i Texas i syfte att lära sig mer om sportradions utmaningar och framtida möjligheter.
20 000 kronor, vardera till:
* Mårthen Bergman, Everysport Media Group:
Vad har Detroit Red Wings betytt för Detroit efter stadens konkurs?
* Marcus Bühlund, frilans, Stockholm:
Sydkoreansk ishockey. OS 2018 i Pyeongchang innebär att Sydkorea för första gången deltar i en olympisk turnering. Vilken väg väljer landslaget inför utmaningen?
* Daniel Grefve, Radiosporten:
Hur bygger man ett nytt NHL-lag, i en stad som Las Vegas?

Radiosportens Richard Henriksson och NSD:s Moa Höjer tar emot Lars-Gunnar Björklunds stipendium.  Här med Svenska Sportjournalistförbundets ordförande Lisa Edwinsson och Svenska Spels presschef Andreas Jerat. Foto: Johanna Lundberg/BildbyrŒån
Radiosportens Richard Henriksson och NSD:s Moa Höjer tar emot Lars-Gunnar Björklunds stipendium.
Här med Svenska Sportjournalistförbundets ordförande Lisa Edwinsson och Svenska Spels presschef Andreas Jerat.
Foto: Johanna Lundberg/BildbyrΌn

Vi har därtill med stor glädje noterat att fjolårets stipendiater – inte minst Johanna Lundbergs bildreportage från damfotbollens Iran – har fått stor spridning.

* * *

Styrelsen, 16 maj 2017

Lisa Edwinsson, Ulf Niklasson, Lars Folkesson, Berndt Rosqvist, Bo Fuhrman, Daniel Rooth, Lena Sundqvist, Nicolinn Nilsson och Carl Sandin.